yes  שנת לימודים תשע"ז

               mail   איגרת מתאריך – יולי 2016 – היערכות בתי הספר בחקלאות לשנת תשעז 

               mail   איגרת מתאריך – ספטמבר 2016 – חוזר טיול בן כרמל וים 

               mail  איגרת מתאריך –  דצמבר  2016- טו בשבט בגן כרמית 

              mail   איגרת מתאריך –  דצמבר  2016- טו בשבט – חינוך מיוחד

הגדרות כלליות כניסה למערכת