עדכונים

תמונות אחרונות

unnamed (11)

 חקלאות בבית הספר העל יסודי

1. תכנית הלימודים
 
הלמידה תיעשה על פי תכנית הלימודים "סילבוס ומתכונת בחינות הבגרות בחקלאות לבית הספר העל יסודי" משנת תשס"ג – 2003. תכנית הלימודים כוללת שני חלקים מרכזיים :

 
תחום צומח            תחום בעלי חיים

כל אחד מהתחומים כולל את הענפים המרכזיים בתחום המצויים במשק החקלאי הישראלי.

תחום צומח : גידולי שדה , ירקות, עצי פרי, (פרחי נוי לקטיף לא בתשע"א), צמחי בית(צמחי עציץ),גננות נוי.

תחום בעלי חיים : בקר וצאן, עופות, סוסים, דבורים, כלבים .

גם נושא התזונה נכלל בין תחומי החקלאות.

רציונאל  התכנית :  תלמיד המתמחה באחד מהענפים הכלולים בתכנית של התחום, צריך ללמוד גם על נושאים מרכזיים המאפיינים את התחום. לדוגמא, תלמיד המתמחה בבקר וצאן צריך ללמוד את המאפיינים המרכזיים של בעלי החיים במשק החקלאי. תכנית הלימודים כוללת נושאים מרכזיים בתחום וגם התייחסות ספציפית לענפים השונים. בחינת הבגרות גם היא בנויה במתכונת דומה.

למידת המקצוע כוללת גם התנסות בפעילות מעשית (עבודה) בענף בו בחר התלמיד להתמחות. הפעילות המעשית נכללת גם בבחינת הבגרות והיא בחינת חובה .

 תחום הצומח כולל ענפים רבים המתחלקים לשתי קבוצות :

                  נוי                                   ענפי שדה                                ענפי


בענפי השדה כלולים : גידולי שדה, ירקות, עצי פרי.
בענפי הנוי כלולים : צמחי בית( צמחי עציץ), גננות נוי. פרחי קטיף, (פרחי קטיף לא בתשע"א).
תכנית הלימודים מפרטת את התכנים הלימודיים
לרמה הרגילה בשני התחומים,בחלקה הראשון של התכנית, ואת התכנים הלימודיים
לרמה המוגברת, בחלקה השני של התכנית.

בשני התחומים ברמה הרגילה, ובמסגרת הנושאים המשותפים לכל הענפים בתחום,מודגשים שלושה נושאים :

                                       התאמה אקלימית       היבטים כלכליים       היבטים סביבתיים

שלושת הנושאים מהווים בסיס לקיומו של הענף החקלאי בכל מקום בו מפתחים אותו.
2. דגשים בלמידה לאור שילוב מדעי החיים והחקלאות בביולוגיה

 תכנית הלימודים "מדעי החיים והחקלאות" שולבה בתכנית הלימודים "ביולוגיה" לפני שנתיים, והתלמידים הלומדים חקלאות אינם יכולים להסתמך עוד על התכנים שהופיעו בעבר בתכנית הלימודים מדעי החיים והחקלאות. חלק מהתכנים הועברו ושולבו בתכנית הלימודים בביולוגיה, אבל מספר נושאים חייבים להיות מודגשים ולהילמד בצורה מקיפה יותר בלמידת המקצוע חקלאות, יותר מבעבר.

בתחום הצומח
: כלכלת הענף החקלאי  , היבטים סביבתיים, קרקע, יחסי צמח – מים – קרקע.

בתחום בעלי חיים : התאמה אקלימית, כלכלת הענף החקלאי, היבטים סביבתיים, מערכת העיכול בבעלי חיים משקיים , טיפוח ותורשה בבעלי חיים משקיים.

כמו כן יש לשלב בלמידה מושגי יסוד כמו התא החי ותהליכי החיים כבסיס ללמידה בתחומי החקלאות.
אנו מצפים לכך שהמזכירות הפדגוגית תאפשר לנו להתחיל בשדרוג תה"ל בחקלאות כבר השנה. בחוזר זה מתפרסמת רשימה של מספר מושגים שיתווספו לנושא הלימוד, המתבססים על תכני התכנית הקיימת:

 3.  בחינות הבגרות בחקלאות קיץ התשע"א

א. ארגון בחינות הבגרות ייעשה בשיטת הצבירה לפי הפירוט הבא:

  1. רמה רגילה: שאלון עיוני:
    תחום חקלאות (בחינה חיצונית בכתב)  2 י"ל
    בחינת מעקב (בחינה מעשית)    חיצונית   1 י"ל   סה"כ       3 י"ל                                                                    
                           : שאלון עיוני בכתב –השלמה לרמה מוגברת

  1. ענפי חקלאות

 

                                                    

שאלון מפמ"ר
                          2 י"ל

 

                                                      

 

                                                 
סה"כ  לרמה מוגברת   :  2+1+2=  5 י"ל

 


 
שימו לב, שאלון המפמ"ר הוא חידוש!


תכני בחינות הבגרות בחקלאות יהיו בהתאם לחוברת "סילבוס ומתכונת בחינות הבגרות בחקלאות" שהופצה בבתי הספר בשנת הלימודים התשס"ג, ומפורסמת באתר מפמ"ר חקלאות.


ניתן להיבחן בשתי הרמות בלבד: 3 י"ל

רמה רגילה   ו / או

5 י"ל

רמה מוגברת. 


הרשימה של מספר התלמידים לשאלון העיוני בכל אחד מענפי החקלאות תישלח אל המפמ"ר עד סוף חודש נובמבר. יש לשלוח את ההרשמה במייל, על טופס שיפורסם באתר חקלאות, ולוודא שאכן התקבל.

ב. שאלונים עיוניים ברמה רגילה (2 י"ל)-תחומים :


ברמה זאת 3 שאלונים:

1)      תחום צומח (שאלון חיצוני) :         סמל   046205.

2)     תחום בעלי חיים (שאלון חיצוני) : סמל   046201.

3)      תחום תזונה (שאלון מפמ"ר):       סמל   046206.

 

כל תלמיד יכול להיבחן בתחום אחד בלבד.

מבנה השאלונים בתחומים:

1)      10 מתוך 12 שאלות רב ברירתיות משותפות לנבחנים בכל הענפים בתחום.

2)      שאלה אחת פתוחה מתוך שתיים, משותפת לנבחנים בכל הענפים בתחום.
בשאלות אלה יהיו גרפים או טבלאות.

3)      5 שאלות בכל ענף, מתוכן יש לענות על 3 שאלות, בהתאם להתמחות.


 
תחום צומח כולל את הענפים: גידולי שדה, ירקות, מטעים, גננות נוי, צמחי בית, פרחי קטיף.


בקיץ התשע"א לא תהיינה שאלות בפרחי קטיף.

 תחום בעלי חיים כולל את הענפים: בקר וצאן, עופות, דבורים, סוסים,כלבים.

 המושגים המתווספים השנה, על פי תכנית הלימודים בתחום ובענף:

משק אינטנסיבי ואקסטנסיבי

בעלי חיים (תחום וענף)

גזעים, זנים, מינים

רווחת בעלי חיים,
עריכת ניסויים, בקרה, חזרות,תנאים קבועים, מדגם
כופתיות מזון
צומח (תחום וענף)
עריכת ניסויים, בקרה, חזרות,תנאים קבועים, מדגם
חקלאות בעל וחקלאות שלחין
ייחורים
מבנה הזרע והפעילות של כל חלק בזרע
האבקה בצמחים
שתילי ירקות מורכבים
בקר השקיה, ברז חשמלי

כיסוי עצי המטע ברשת (מטעים)
השפעת האור על גידול צמחי גן וצמחי עציץ (גננות ועיצוב נוף, צמחי עציץ)

הקשר בין השקיה להתפתחות עשבי בר (גננות ועיצוב נוף)


ג.   בחינת מעקב בענף חקלאי ברמת 1 יח"ל: בחינה מעשית, סמל 04103


הבחינה היא חלק מחובות התלמיד הנבחן בחקלאות ברמה רגילה (3 יחידות לימוד).
בחינת המעקב בענף, ממשיכה להיות
בחינת חובה בבית הספר החקלאי, לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות במסלול העיוני-החקלאי, וכן לכל תלמיד הנבחן בבחינת הבגרות בחקלאות, שלא למד בבית ספר חקלאי, ורוצה לקבל את ציון הבחינה בחקלאות בתעודת הבגרות. כמו כן רשאים להיבחן בבחינת המעקב,תלמידי בתי ספר שאינם חקלאים או לומדים  במגמות אחרות, העומדים בדרישות המקצועיות.


בחינת המעקב מחייבת התנסות בענף במשך שנתיים לפחות. הבוחן הוא חיצוני לבית הספר וימונה על ידי הפיקוח.


ההרשמה לבחינה תיעשה באמצעות טופס שיופיע באתר מפמ"ר חקלאות. יש להירשם עד סוף חודש פברואר. הטיפול בכל הקשור לבחינה, כולל מינוי הבוחנים, ייעשה ע"י יוסי אלימלך, המפקח על המשק החקלאי במינהל, טלפונים: 0506221472   036898827, בשיתוף אביבה מרקס, טלפונים 0506221485, 036898832.


הדיווח על הציונים  הוא כמקובל לכל הבחינות בע"פ, על טופס 9540.

יומן עבודה,
לתיעוד עבודת התלמידים בענף,  ניתן לרכוש בהוצאת "ספר לכל" בטלפון: 1-800-35-1-800 , 03-5580111.

ד. שאלונים עיוניים לרמה מוגברת (2 י"ל) –מצטרפים לרמה רגילה

ברמה זאת שלושה שאלונים:
ענפי צומח סמל 046207,

  ענפי בעלי חיים סמל 046202
  טכנולוגיה של המזון (תזונה מוגבר) סמל 04611.

שלושת השאלונים הם שאלוני מפמ"ר.

 בכל שאלון יהיו שאלות מהנושאים המשותפים לענפי צומח / בעלי חיים  ושאלות המתייחסות לענף ההתמחות.              
מבנה השאלון בענפי צומח ובענפי בעלי חיים:

3 שאלות מתוכן יש לענות על 2 שאלות.
בשאלות אלה יהיו גרפים או טבלאות.

5 שאלות מתוכן יש לענות על 3 שאלות בהתאם להתמחות. תלמיד חייב לבחור בענף התמחות אחד בלבד בשאלון.

השאלונים יחוברו על ידי צוות מטעם המפמ"ר, יישלחו לבתי הספר ויישמרו בכספת עד למועד הבחינה. מועד הבחינה ייקבע מראש, ויהיה  אחיד לכולם. המועד – מוקדם  מלוח המועדים שיפורסם על ידי אגף הבחינות. הערכת הבחינות – על ידי המורים, על פי דגם תשובות שיישלח לבתי הספר או יפורסם באתר מיד לאחר הבחינה.
הציונים יישלחו למטה הבחינות כמקודם – על טופס 9540.

מיקוד  וכן דגם של בחינה יפורסמו באתר מספר חודשים לפני מועד הבחינה.

 4.     בחינת הבגרות לתלמידים לקויי למידה

א. בחינות מותאמות
בשאלוני חקלאות


סמל שאלון 


היקף יחידות לימוד


המבנה הרגיל של הבחינה


פירוט ההתאמה


חלוקת הניקוד החדשה

 

046205


תחום צומח

 

2


שאלות רב

ברירתיות


ושאלות פתוחות 


פחות שאלה פתוחה בפרק השני


כל שאלה פתוחה בפרק השני- 30 אחוז


(2 שאלות
X30 במקום 3 שאלות
X20)

 

046201


תחום בעלי חיים

 

2


שאלות רב

ברירתיות


ושאלות פתוחות 


פחות שאלה פתוחה בפרק השני


כל שאלה פתוחה בפרק שני 30 אחוז


(2 שאלות
X30 במקום 3 שאלות
X20)


תחום תזונה

 

2


שאלות רב

ברירתיות


ושאלות פתוחות 


פחות שאלה פתוחה בפרק השני


כל שאלה פתוחה בפרק שני 30 אחוז


(2 שאלות
X30 במקום 3 שאלות
X20) 
בענפי צומח סמל 046207,
ענפי בע"ח סמל 046202
וטכנולוגיה של מזון סמל 046211: שאלונים בהיקף של 2 יח"ל , ישיבו תלמידים הזכאים לבחינות מותאמות על שאלה במקום שתי שאלות בפרק הראשון.


הניקוד יחולק כך: 25% לכל שאלה בשאלון (במקום 20%). 
ב.     בחינות בע"פ 
·       

מנהל בית הספר ימנה בוחן שאינו מלמד את התלמידים הנבחנים במקצוע זה.

 

·       

טופס לאישור בוחן בע"פ, מלא בכל הפרטים, יישלח למפמ"ר לאישור הבוחן, לפני מועד בחינת הבגרות.

 

·       

ללא אישור הבוחן על ידי המפמ"ר אין לאפשר לבוחן לבחון.

 

·       

לפני תחילת הבחינה בע"פ, יינתן לתלמיד שאלון הבחינה, במקום בו תתבצע הבחינה בע"פ.

 

·       

התלמיד יעיין בשאלון וירשום במחברת הכוללת את המדבקות את עיקרי התשובות.

 

·       

זמן ההתכוננות של התלמיד הוא כמחצית הזמן של הבחינה בכתב.

 

·       

במהלך הבחינה בע"פ ירשום הבוחן את עיקרי התשובות במחברת בחינה נפרדת.

 

·       

התלמיד יענה בבחינה בע"פ על כל השאלות בהתאם לבחירה, כמו בבחינה בכתב.

 

·       

זמן הבחינה בע"פ הוא כשליש מזמן הבחינה בכתב.

 

·       

מחברת התלמיד ומחברת המורה יישמרו בביה"ס.

 

·       

יש להזמין את דגם התשובות במהלך הבחינה באמצעות פנייה טלפונית למפמ"ר במטה הבחינות, ולהיעזר בקביעת הציון הסופי בדגם התשובות, שישלח לאחר הבחינה בפקס או במייל לביה"ס.

 

·       

את הציון יש לרשום על טופס 9540 ולשלוח למרכז לקליטת ציונים בצירוף הטופס לאישור הבוחן, חתום ע"י המפמ"ר.

 

·       

בוחן רשאי לבחון עד ארבעה תלמידים בשאלון אחד.

 

 

כניסה למערכת